Училищната комисия извършва всички дейности по приема на учениците, като изпълнява следните задължения:
1 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г.

2

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

08  - 10 юли 2024 г.

3

Обявяване на първи етап на класиране.

до 12 юли 2024 г.

4

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 15 - 17 юли 2024 г.

 

5

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

до 19 юли 2024 г.

6

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22 - 24 юли 2024 г.

7

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

8

Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.

26 и 29 юли 2024 г.

9

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

до 30 юли 2024 г.

10

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

11

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

 до 02 август 2024 г.

12

Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране

05 и 06 август 2024 г.

13

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г.

14 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08 - 09 август 2024 г.
15 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г.
16 Попълване на свободните места след четвъртия етап определя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
17 Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО до 14.09.2024 г. вкл.
 
I. Задължения на училищната комисия по държавния план-прием в VIII клас за уч. 2024/2025 г.
1. Приема заявленията на учениците за участие сред трети етап на класиране и ги завежда във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер.
2. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици
3. Извършва класиране ученици, като приема документите им, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) подадените документи по пореден входящ номер.
4. Изготвя и предава на директора окончателните списъци на записаните ученици.
 
II. Определям критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението, както следва:
1. Класирането се извършва по низходящ ред съобразно балообразуването, утвърдено със заповед на началника на РУО Варна за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна.
Срокове и документи за попълване на незаетите места след четвъртия етап на класиране на учениците, участващи в приема за 8. клас след завършено основно образование след 7. клас за учебната 2023/2024 година, както следва:
1. Подаване на документите за класиране – заявление по образец и оригинала на свидетелството за завършено основно образование от 16.08.2024 г. до 10.09.2024 г. – 14.00 часа
2. Класиране на кандидатите и обявяване на списъците с приетите ученици на 10.09.2024 г. до 15.00 часа.
3. Записване на приетите ученици на 10.09.2024 г. до 16.00 часа.
 
III. При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква следните документи:
1. Заявление до директора.
2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави.
3. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) подадените документи по пореден входящ номер.
4. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след всеки етап на записване.
 
IV. Време и място за изпълнение на задълженията на комисията:
1. Работно време на комисията: от 8.00 часа до 16.00 часа.
2. Работно място за изпълнение на комисията – кабинет/зала № 1, сграда А, ет. 1