Време и място за работа на училищната комисия за приемане и записване на ученици в 8-ми клас за учебната 2020/2021 г.- всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа в кабинет №11, ет. 2, сграда А съобразно графика, определен от министъра на образованието и науката.

График на дейностите:
  • 03 – 07 юли 2020 г. - Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г.
  • до 13 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
  • до 16 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
  • до 20 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
  • до 22 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
  • 23 юли 2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
  • 24 – 27 юли 2020 г. - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
  • 29 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
  • 30 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
  • до 03 август 2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

График за дейностите за провеждане на НВО в VII клас през учебната 2018/2019 година и приема на учениците след завършено основно образование

График за информиране и консултиране на ученици и родители по организирането на дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.


Срокове и документи за попълване на незаетите места след третия етап на класиране на учениците, участващи в приема за 8. клас след завършено основно образование след 7. клас за учебната 2020/2021 година, както следва:
1. Подаване на документите за класиране – заявление по образец и оригинала на свидетелството за завършено основно образование от 05.08.2020 г. до 07.09.2020 г. – 14.00 часа.
2. Класиране на кандидатите и обявяване на списъците с приетите ученици на 05.09.2020 г. до 15.00 часа. 3. Записване на приетите ученици на 07.09.2020 г. до 16.00 часа.
Определям ред за класиране на учениците съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението, както следва:
1. Класирането се извършва по низходящ ред съобразно балообразуването, утвърдено със заповед РД-06-413/30.04.2020 г. за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна на началника на РУО Варна.
Време и място за изпълнение на задълженията на комисията:
1. Работно време на комисията: от 8.00 часа до 16.00 часа.
2. Работно място за изпълнение на комисията – кабинет/зала № 11, сграда А, ет. 2