Печат
Категория: Нормативни документи
Посещения: 7516

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Форми на обучение

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Стратегия за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2021-2024

План за изпълнение на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2021-2024г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и ученици от уязвими групи

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в СУ "Св.св. Кирил и Методий"гр.Белослав

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План-програма за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2021-2022 година.

Информация за заинтересованите лица по проблемите за училищния тормоз

Програма за изпълнение на концепцията за управлението на взаимодействието между училищната общност и родителите

Схема за оповестяване в случаи на инцидент, при дете жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Заповед за одобрени учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година


                              Учебни планове за учебната 2021/2022 година

I а I б I в II а II б III а III б
IV а IV б V а V б V в VI а VI б
VII а VII б VII в VIII а VIII б IX а IX б
X XI XII        

МОН-учебници