СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се включи в дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

 • Анкетна карта за учениците от начален етап, които желаят да участват в проект „Твоят час“
 • Анкетна карта за учениците от 5 – 8 клас, които желаят да участват в проект „Твоят час“
 • Анкетна карта за учениците от 9 – 12 клас, които желаят да участват в проект „Твоят час“

 

Официална страница на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

**************************************************************************************************************************************************************

 

За учебната 2016/2017 година в училището са сформирани следните групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците и за извънкласни дейности по интереси:

 

 

 • Българският език -лесен и интересен
 • Български език и литература за 4 клас
 • Вокална група
 • Волейбол - кадети
 • Екологичен календар
 • Клуб "В света на химията"
 • Клуб "Волейбол - момчета"
 • Клуб "Компютърен свят"
 • Клуб "Природата - наш дом"
 • Клуб "Природолюбител"
 • Клуб "Пътешественици"
 • Клуб "Училищните обичаи и традиции"
 • Математика за 1 клас
 • Математика за 3 клас
 • Математика за 4 клас
 • Математика за 9 клас
 • Математиката, която ще ми трябва
 • Правилата в българския език
 • Родният език в първи клас
 • Школа "Математическа люлка"
 • Школа "Мултимедия"
 • Школа "Написаното остава"
 • Школа по български език и литература