Новини

П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ

Съветът на настоятелите на сдружение за обществено полезна дейност  “Училищно настоятелство при СОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 11 (единадесети) март 2021г., в 17:00 часа, в СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ град Белослав със седалище ул. Трети март 62, при следния Дневен ред:

 1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2020 г.;
 2. Изменения и допълнения в устава;
 3. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
 4. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.

Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на основание чл.11, от Устава на УН общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Съвет на настоятелите на “УН ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

          При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние.

 • Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение.
 • Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището.
 • Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето.

 • Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение.
 • Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година.
 • Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Телефон: 05112- 24 12 / в рамките на работния ден/

Формуляр: https://forms.gle/hwGXXZMo6DEpETLN9

В изпълнение на договор по НП „Иновации в действие“ между СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Белослав и  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село, област Видин     на 7, 8 и 9 ноември 2019 г. екип от учители посети  училището домакин.

            Участвахме в следните дейности:

 1. Презентация „148 години училище „Св.св.Кирил и Методий“, с. Ново село, обл. Видин и представяне на нашето училище. Дискусия.
 2. Урок по литература на тема: „Извънкласно четене на български народни приказки“ в 4 . клас.
 3. Дискусия на тема „Иновативни методи на преподаване“. Среща разговор с учители и ученици, включени в иновацията.
 4. Запознаване с МТБ на училището в с. Ново село и работата им по проекти.

 

Кратко описание на представените иновативни дейности от училището домакин  - драматизация на преработената от учениците  приказката „Сливи за смет“, работа в екип, подреждане на пъзели кам епизодите от приказката, оцветяване на илюстрации към епизоди от приказката с цел изготвяне на собствена книжка като част от игра „Фабрика за книги.

Кратко описание на представените от нас дейности като училище партньор: игрови метод за обобщаване и обратна връзка за резултатите от обучението в края на часовете, карта на България, изработени от учениците в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Белослав за формиране на географски понятия   за растояние, местоположение и специфика на градовете и селата в България.

 

Възможности за пряко приложение на иновацията в училищния живот:

 1. Разширяване на метода драматизация като средство за подобряване и стимулиране на четенето на ученици в начален етап;
 2. Надграждане на метода чрез използването на информационната и комуникационна инфраструктура в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ град Белослав чрез изработване на собствени 3 D модели на приказни герои и радиодраматизации..

 

Подкатегории