П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ

Съветът на настоятелите на сдружение за обществено полезна дейност  “Училищно настоятелство при СОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 11 (единадесети) март 2021г., в 17:00 часа, в СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ град Белослав със седалище ул. Трети март 62, при следния Дневен ред:

  1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2020 г.;
  2. Изменения и допълнения в устава;
  3. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
  4. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.

Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на основание чл.11, от Устава на УН общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Съвет на настоятелите на “УН ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ