Печат
Категория: Нормативни документи
Посещения: 4422

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Форми на обучение

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2016-2020г.

ПЛАН за изпълнение на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2018-2020г.

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Схема за оповестяване в случаи на инцидент, при дете жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция