ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

За учебната 2017/2018 година, в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ ще се приемат ученици след завършен VІІ клас в две паралелки:

  • Профил „Природни науки“ – с разширено изучаване на Английски език – срок на обучение – 5 години и профилиращи предмети: Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.
  • Профил „Предприемачество“ – с изучаване на Английски език – срок на обучение – 5 години и профилиращи предмети: Предприемачество и География и икономика.

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици можете да видите ТУК.

Работно време на комисията по прием:
Всеки работен ден от 7,30 до 16,30ч., съгласно графика на дейностите, утвърден със Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. на министъра на образованието и науката.

Нормативни документи относно дейностите по приема:

  1. Заповед №РД06-299/28.03.2017 г. на началника на РУО – Варна за утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година за училищата в област Варна, финансирани от министерство на образованието и науката, след завършено основно образование в VII и VIII клас;
  2. Заповед №РД06-241/10.03.2017 г. на началника на РУО – Варна за утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки; в VIII клас в общинските профилирани гимназии, професионални гимназии и средни училища и в IX клас в общинските профилирани гимназии, професионални гимназии и в средни училища;
  3. Писмо с изх. №9105-104/22.03.2017 г. на МОН относно утвърждаването на държавния план-прием;
  4. Заповед №РД09-1836/22.03.2017 г. на МОН за организацията на дейностите от национално външно оценяване и прием на ученици след завършен VII и VIII клас; инструктажи на квестори и ученици;
  5. Заповед № РД-09-115/24.02.2017 г. на Министерство на младежта и спорта относно приема в спортните училища за 2017/2018 година;
  6. Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. на МОН за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година;
  7. Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. на МОН за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година;
  8. Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. на МОН за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година;

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца. лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства.