График за провеждане на втора поправителна сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение VI-XI клас учебна 2018/2019 година

График за провеждане на първа поправителна сесия за учениците в самостоятелна и дневна форма на обучение VII-XI клас учебна 2018/2019 година

График за провеждане на първа поправителна сесия за учениците в самостоятелна и дневна форма на обучение VI клас учебна 2018/2019 година

График за провеждане на контролни и класни работи през II-рия учебен срок на уч. 2018/2019 г.

График за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през II-рия учебен срок на уч. 2018/2019 г.

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден през II-рия учебен срок на уч. 2018/2019 г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през II-рия учебен срок на уч. 2018/2019 г. от класни ръководители и учители в ЦОУД