ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация - Първи учебен срок, 2019/2020 учебна година

ГРАФИК за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден - Първи учебен срок, 2019/2020 учебна година

ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети - Първи учебен срок, 2019/2020 учебна година

ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация - Втори учебен срок, 2019/2020 учебна година

ГРАФИК за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден - Втори учебен срок, 2019/2020 учебна година

ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети - Втори учебен срок, 2019/2020 учебна година