Обществена поръчка с предмет
„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на СОУ”Св.св. Кирил и Методий" град Белослав, по обособени позиции:
    І.Първа обособена позиция:
Обедно хранене за учениците включени в обхвата по  Проект BG051PО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

   ІІ.Втора обособена позиция : Доставка на закуски І – ІV клас .

Обявление за обществена поръчка

Образци на документи /във формат Microsoft Office Word/