Обществена поръчка с предмет
„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на СОУ”Св.св. Кирил и Методий" град Белослав, с две  обособени позиции:
    І.Първа обособена позиция: Обяди за учениците, попадащи в обхвата на целодневната организация на учебния ден по Проект BG051РО001-3.1.06. " Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес";
   ІІ.Втора обособена позиция : Ежедневна доставка на закуска/напитка и/или плод за ученици І-ІV клас,попадащи в обхвата на ПМС 308 /2010 г.

Публична покана

Изисквания към участниците /във формат Microsoft Office Word/

Документи за попълване /във формат Microsoft Office Word/