Съобщение

 

       СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Белослав съобщава на всички участници в обществена поръчка с публична покана за определяне на изпълнител за: „СРР за извършване на текущ ремонт  в учебни помещения, коридори, сервизни помещения и покривна конструкция в СОУ „Св. св. Кирил и Методий, град Белослав, обл. Варна „ , че отварянето на офертите ще се състои на 24 юни 2013 г. /понеделник/ от 11.00 часа в сградата на СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Белослав – ет. 2, сграда А, библиотека. Заседанията на Комисията се провеждат при закрити врата, с изключение на отварянето  на постъпилите предложения, което се извършва публично и в присъствието на явилите се представители на кандидатите.