ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД Белослав, обл. Варна с две обособени позиции: 1.Първа обособена позиция: Обяди за учениците, попадащи в обхвата на целодневната организация на учебния ден по Проект BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"; 2. Втора обособена позиция: ”Ежедневна доставка на закуска/напитка и/или плод за ученици І-ІV клас, попадащи в обхвата на ПМС 308 /2010 г. Документация Публична покана N9033159