Обособена позиция 1. "Обяди за учениците, попадащи в обхвата на целодневната организация на учебния ден в средищните училища"

Обособена позиция 2. „Ежедневна доставка на закуска/напитка и/или плод за ученици І-ІV клас, попадащи в обхвата на ПМС 308.”

Документация

Документи за кандидатстване

Вътрешни правила

Вътрешни правила за изпращане на документи в регистъра на обществените поръчки

Публична покана 9045510

Класиране

Договор "Тронис" ЕООД

Договор "ХепиЛейди" ЕООД

Месечни плащания