Печат
Категория: Прием пети клас
Посещения: 937

 

Необходими документи за записване

 1. Заявление от родителя /настойника/ по образец на училището;
 2. Копие от Удостоверение за раждане;
 3. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (при записване);
 4. Удостоверение за преместване за ученици от други училища.

      В подаденото заявление се указват и предпочитанията за избор в Раздел Б - избираеми учебни часове и Раздел В факултативни учебни часове.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 

 1. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за пети клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 30.03.2019 г.
 2. Подаване на заявления за постъпване в пети клас на съответното училище -  до 17.06.2019 г. вкл.
 3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в пети клас - 18.06.2019 г. 
 4. Обявяване на списъците с класираните ученици на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 18.06.2019 г.
 5. Записване на приетите ученици - от 19.06.2019 г. до 21.06.2019 г.
 6. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 24.06.2019 г.
 7. Попълване на свободните места - до 13.09.2019 г. вкл.
 8. Утвърждаване от директора на училището на окончантелните списъци на приетите ученици по паралелки - до 13.09.2019 г.

      Заявленията се приемат се приемат в канцеларията на училището от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

      С родителите на записаните деца ще се проведе родителска среща м. септември 2019 година.