Необходими документи за записване

  1. Заявление от родителя /настойника/ по образец на училището;
  2. Копие от Удостоверение за раждане;
  3. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (при записване);
  4. Удостоверение за преместване за ученици от други училища.

      В подаденото заявление се указват и предпочитанията за избор в Раздел Б - избираеми учебни часове и Раздел В факултативни учебни часове.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 

  1. Подаване на заявления за постъпване в пети клас на съответното училище -  от 01.06.2024 до 09.06.2024 г. вкл.
  2. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в пети клас - 12.06.2024 г. 
  3. Обявяване на списъците с класираните ученици на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 13.06.2024 г.
  4. Записване на приетите ученици - от 19.06.2024 г. до 23.06.2024 г.
  5. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 26.06.2024г.
  6. Попълване на свободните места - до 15.09.2024 г. вкл.

      Заявленията се приемат се приемат в дежурен кабинет на училището от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

      С родителите на записаните деца ще се проведе родителска среща м. септември 2024 година.