Указания за прием в І клас за учебната 2024/2025 година 

 

      Документи за прием:

 1. Попълнено заявление за прием в първи клас; 
 2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;
 3. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;
 4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на полагане на грижи за детето (при необходимост);
 5. Нотариално заверено пълномощно - в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;
 6. Удостоверение за раждане на детето (копие);
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал, или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца);
 8. Препис-извлечение от акт за смърт на родител (при необходимост);
 9. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост).


       Родителят /настойникът/ на детето подава необходимите документи за прием - в канцелария-завеждащ административна служба (секретар) на училището или при заместник-директора от 8.00 до 16.00 часа от 22.04.2024 г. до 31.05.2024 г. вкл.

График на дейностите за записване на ученици в първи клас 

 1. Подаване на заявления за постъпване в първи клас - от 22.04.2024 г. до 31.05.2024 г. вкл.
 2. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в първи клас - 03.06.2024 г. 
 3. Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 04.06.2024 г.
 4. Записване на приетите деца - от 05.06.2024 г. до 07.06.2024 г.
 5. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 10.06.2024 г.
 6. Попълване на свободните места - от 11.06.2024г. до 13.06.2024 г. вкл.
 7. Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки - до 15.09.2024 г.

Среща с бъдещите първокласници и техните родители - август-септември 2024 година.