Указания за прием в І клас
за учебната 2018/2019 година 

 

       Документи за прием:

 1. Попълнено заявление за прием в първи клас;
 2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;
 3. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;
 4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на полагане на грижи за детето (при необходимост);
 5. Нотариално заверено пълномощно - в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;
 6. Копие от документа за адресна регистрация по настоящ адрес на родителя /настойника/ лицето, на което е възложено полагане на грижи за детето;
 7. Удостоверение за раждане на детето за сверяване;
 8. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал, или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца);
 9. Препис-извлечение от акт за смърт на родител (при необходимост);
 10. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост).


       Родителят /настойникът/ лицето на което е възложено полагане на грижи за детето подава необходимите документи за прием в канцелария - завеждащ административна служба (секретар) на училището или при заместник-директора от 8.00 до 16.00 часа от 02.05.2018 г. до 18.05.2018 г. вкл.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

 1. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 30.03.2018 г.
 2. Подаване на заявления за постъпване в първи клас на съответното училище - от 02.05.2018 г. до 18.05.2018 г. вкл.
 3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в първи клас - 05.06.2018 г. 
 4. Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 08.06.2018 г.
 5. Записване на приетите деца - от 11.06.2018 г. до 12.06.2018 г.
 6. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 13.06.2018 г.
 7. Попълване на свободните места - от 14.06.2018 г. до 15.06.2018 г. вкл.
 8. Утвърждаване от директора на училището на окончантелните списъци на приетите ученици по паралелки - до 14.09.2018 г.

Среща с бъдещите първокласници и техните родители - 07.09.2018 година.