Указания за прием в І клас
за учебната 2020/2021 година 

 

       Документи за прием:

 1. Попълнено заявление за прием в първи клас;
 2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;
 3. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;
 4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на полагане на грижи за детето (при необходимост);
 5. Нотариално заверено пълномощно - в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;
 6. Удостоверение за раждане на детето (копие);
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал, или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца);
 8. Препис-извлечение от акт за смърт на родител (при необходимост);
 9. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост).


       Родителят /настойникът/ лицето на което е възложено полагане на грижи за детето подава необходимите документи за прием в канцелария - завеждащ административна служба (секретар) на училището или при заместник-директора от 8.00 до 16.00 часа от 30.04.2019 г. до 17.05.2019 г. вкл.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

 1. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 27.03.2020 г.
 2. Подаване на заявления за постъпване в първи клас - от 27.04.2020 г. до 15.05.2020 г. вкл.
 3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в първи клас - 04.06.2020 г. 
 4. Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 05.06.2020 г.
 5. Записване на приетите деца - на 08.06.2020 г. и 10.06.2020 г.
 6. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 12.06.2020 г.
 7. Попълване на свободните места - от 15.06.2020 г. до 16.06.2020 г. вкл.
 8. Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки - до 11.09.2020 г.

Среща с бъдещите първокласници и техните родители - месец септември 2020 година.