Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Форми на обучение

Стратегия за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2023-2028

План за изпълнение на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2021-2024г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в СУ "Св.св. Кирил и Методий" гр.Белослав

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План-програма за превенция и интервенция на насилието и тормоза.

Програма за изпълнение на концепцията за управлението на взаимодействието между училищната общност и родителите

Схема за оповестяване в случаи на инцидент, при дете жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Заповед за одобрени учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 година


                              Учебни планове за учебната 2023/2024 година

I а I б II а II б III a III б III в
IV а IV б V а V б VI а VI б VII a
VII б VII в VIII а VIII б IX а IX б X а
X б XI a XI б XII a      

МОН-учебници